smflogo.gif
 
Ana Menü
Anasayfa
Haberler
Forum
Arama
Sohbet Odalarýmýz
Uydudan Ýzleme
Tavsiye Et
Ýlanlar
Site Haritasý
Ýletiþim
Önemli konular
Balýk Avcýlýðý
Bulgaristan'dan Haberler
Bulgaristan Tarihi
Kasabanýz
Giriþ Paneli
Hoþgeldin Ziyaretçi.


Kayýp Parola?
Hesabýnýz yok mu? Kayýt Ol
Reklamlar
Advertisement
haberler
Son Forum Konulari
Bulgaristan Türkleri Kimdir?
Biz, 1354 yýlýndan itibaren Osmanlý Türk Ýmparatorluðunun Trakya ve Balkanlarý fethetmesiyle birlikte Anadolu'dan rasgele deðil yedi-göbek Türk aileler arasýndan özenle seçerek getirip, oraya yerleþtirdiði EVLÂD-I FATÝHAN'ýz...

Biz,

1877-1878’de doksan üç harbi de denilen, savaþta Plevne Müdafaasý’nýn ko-mutaný þaný büyük GAZÝ OSMAN PAÞA’nýn yolunda O’nun azim ve kararlýlýðýnda olduðumuzu defalarca ispat etmiþ olan Balkan Türkleriyiz.

Biz,

1913’de, Anadolu’daki Millî Mücadele’den önce, Bulgar çetecilere karþý kurduðu millî kuvvetlere KUVA-YI MÝLLÎYE ismini veren ve bu ifadeyi ilk defa kullanan Batý Trakya Türkleriyiz.

Biz,

1913’de Anadolu’da yedi bin yýllýk Türk tarihinde ilk muhtar Türk Cumhuriyeti olan BATI TRAKYA TÜRK CUMHURÝYETÝ’ni kuran istiklâl aþýðý kahraman Türk Cumhuriyetçilerinin torunlarýyýz. Biz, 1914’de, Cihan harbinde batýlý emperya-listlere karþý “Cihad-ý ekber” ilan edildiðinde on binlerce gencinin Bulgar hududunu geçerek Osmanlý Türk ordusunda gönüllü olarak görev aldýðý RODOP TÜRKLERÝYÝZ.

Biz,

19 Mayýs 1919’da M. KEMAL ATATÜRK’ün Samsun’a ayak basmasýyla baþ-layýp, Türk egemenliðinin 24 Temmuz 1923’de Lozan’da bütün dünyaca kabul ediliþine kadar geçen döneme adýný veren Türk Kurtuluþ Savaþý’nýn, tümen ve daha üst derece komutanlarýnýn yüzde yetmiþinin doðum yerleri olmasýyla iftihar ettiðimiz RUMELÝ TÜRKLERÝYÝZ...

Biz,

1923’den sonra Büyük Atatürk’ün “Oralarý özbeöz Türk topraðýdýr, ileride Tür-kiye Cumhuriyeti’nin Tuna Vilâyeti olacaktýr!” diyerek göçlerine ve mübadelelerine izin vermediði TUNA TÜRKLERÝYÝZ.

Biz,

1984’de Bulgaristan’daki komünist yönetimin Bulgarlaþtýrmak istemesi üzerine, her türlü hakkýný savunmak üzere mücadele eden, dinini ve milliyetini terk etmeyen, Türk Dünyasý’nýn ayrýlmaz parçasý Bulgaristan Türkleriyiz.


Nihayet Biz,

Anavatana gelip yerleþtikten sonra, kimseden bir þey dilenmeyen, çalýþkan, üretken, Türkiye'mizin tüm yasalarýna sadakatla baðlý, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana TÜRK OÐLU TÜRKLERÝZ...
 
Bulgaristan Türkleri


Bulgaristan Türkleri

Nüfus : 1.200.000
Bulunduklarý baþlýca þehirler : Sofya, Þumnu, Klrcaali,Filibe, Dobruca
Ýlk göç : 11. -12. yüzyýllar
Bölgedeki Türk topluluklarý : Bulgaristan Türkleri
Siyasi ve idari konumlarý : Bulunduklarý ülkenin idari yapýsýna uymaktadýrlar .Ayrýca Bulgaristan'da siyasi açýdan kilit bir azýnlýk konumundadýrlar .

TARÝHÇE
Güney Rusya bozkýrlarýndan 7 .yüzyýlýn baþlarýndan itibaren çeþitli nedenlerle göç eden ve Balkan Yarýmadasýna gelen Bulgarlar aslýnda Türk soyludurlar. Ancak yeni geldikleri bu bölgede Slav halklarý tarafýndan asimile edilmiþler, kültürel kimlik bakýmýndan büyük çoðunluðu Slavlaþmýþtýr. 15. yüzyýldan sonra Osmanlý Devleti Anadolu'dan Türk nüfusu getirerek böl- geye yerleþtirmiþtir. Ne var ki bütün bunlara raðmen genel nüfus içinde .Türkler hep azýnlýkta kalmýþlardýr.

NÜFUS
Bulgaristan 1940'ta Türk nüfusun yoðun olduðu Dobruca'yý yeniden elde etmiþ ve o günden sonra da sýnýrlarda deðiþiklik olmamýþtýr. Dobruca böl- gerisindeki Türkler'den baþka Türk dili konuþan iki Türk azýnlýk daha bulunmaktadýr. Bunlar, sayýlarý 7.000 kadar olan Tatarlar ve Gagavuzlardýr. Bulgarlar ülkedeki azýnlýklarý sürekli asimile etmeye çalýþmýþ 1984-1985 yýllarýnda ise Türkçe isimleri yasaklayarak göçe zorlamýþtýr. Ancak Türkler bu olguya tepki göstermiþ 1989 yýlýnda 160.000 kadar Türk Türkiye'ye göç etmiþtir. Sonraki yýllarda bu sayý 300.000'e ulaþmýþtýr. 1985 yýlýndan sonra Bulgaristan'da kalan Türkler, bazý alanlarda Bulgar yurt taþlarýn hak ve özgürlüklerine sahip olmuþlardýr. 1965 nüfus sayým verilerine göre Türkler 850.000'e yakýn sayýlarý ile genel nüfusun % 10'unu oluþturmaktaydýlar. 1985 sayýmýnda ise Türk nüfus 1.600 .000 civarýna ulaþmýþtý. Genel nüfusun % 15'ini teþkil ediyorlardý. Bu nüfus yoðunluklarýyla Bulgaristan'da Türkler en kalabalýk azýnlýk durumundaydýlar. 1989'dan sonra gerçekleþen göçler, bu sayýyý aþaðý çekmiþtir. Nüfusun büyük çoðunluðu çiftçilik ve hayvancýlýkla geçimini saðlamaktadýr.

GÖÇLER
Balkan Türklüðü, 1940 tarihinden itibaren sürekli olarak Türkiye'ye göç vermiþtir. 1944'e kadar 140.000 kiþi, 1950-1951'de 155.000 kiþi, 1978 yýlýnda ise 130.000 kiþi Türkiye'ye gelmiþtir. 1989 yýlýndaki göçmen sayýsý ise 160 bin civarýndadýr. Bu göçlerden sonra Bulgaristan Türkleri kýrsal alanlarda kalmýþlardýr.

SÝYASÝ VARLIKLARI
1993'den sonra Bulgaristan'da Türklerin ''Hak ve Özgürlükler Partisi'' Bulgar Parlamentosu'nda yerini almýþ ve üçüncü siyasi güç olarak 15 milletvekili çýkarmýþtýr. Ülkede halen 27 Belediye baþkaný, 653 köy muhtarý Türk'tür. Devlet dini kurumlarý denetim altýnda tutmakta ve dini çalýþmalarý yönIendirmektedir

EÐÝTÝM
Bulgaristan'da eðitim devlet denetimindedir. Ülkede konuþulan Türkçe, Türkiye Türkçesine oldukça yakýndýr .Türkçe ilk yýllarda azýnlýk okullarýnda öðretim dili olarak okutulurken daha sonra kaldýrýlmýþtýr (1960). 1939' Türklerin yüzde 15'i okula giderken 1957' de bu oran yüzde 97'ye çýkmýþtýr. 1993'ten sonra ise yeniden Türkçe eðitim baþlamýþtýr. Bulgar Ulusal Radyosu'nda Türkçe yayýnlar baþlamýþ, “Filiz Gazetesi “ adlý Türkçe bir gazete yayýna girmiþtir.

 

 

ilan ver
 
Online Durum
0 göçmen ve 0 dost
þuan kimse yok
Kullanýcý Günlüðü
0 Bugün
0 Bu hafta
0 Bu ay
En son: betterforu
Online Mesaj
livesupport
 
  Seitenanfang çubukta patates mutfak
bulgaristan türkleri bulgaristan göçmenleri balkan türkleri rumeli türkleri rumeli göçmenleri göçmen forum dulova silistre